Iniciatives de Recursos Humans i Reconeixements

El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) és el principal centre de supercomputació d’Espanya. En les seves instal·lacions hi ha MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d’Europa. El centre també és membre de primer nivell de la infraestructura distribuïda de supercomputació europea PRACE. La missió del BSC és investigar, desenvolupar i gestionar les tecnologies de la informació per tal de facilitar el progrés científic. El BSC combina sota un mateix sostre la prestació de serveis d’HPC i R+D tant en Ciències de la Computació com en Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Enginyeria. Actualment compta amb més de 500 empleats de 45 països.

Estratègia de Recursos Humans per a investigadors

El BSC-CNS està compromès amb els principis de la Carta Europea per a Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors i va signar la Declaració de Compromís el 2013. Amb l’estratègia de Recursos Humans per a Investigadors, el BSC-CNS vol seguir mantenint el millor marc i entorn per a l’excel·lència en recerca, mantenint-la i millorant-la mitjançant l’adopció de les millors pràctiques i estàndards internacionals d’alta qualitat.

L’«estratègia de recursos humans per a investigadors» dona suport a les institucions de recerca i a les organitzacions de finançament a l’hora d’aplicar la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. L’aplicació concreta de la Carta i del Codi per part de les institucions de recerca les farà més atractives per als investigadors que busquen una nova feina o un amfitrió per al seu projecte de recerca. Finançar les organitzacions que apliquen els principis de la Carta i del Codi contribuirà a dotar de més atractiu tant els seus sistemes nacionals de recerca com l’espai europeu de recerca en general. El logotip «Excel·lència en Recursos Humans d’Investigació» identifica les institucions i organitzacions com a proveïdors i promotors d’un entorn de treball estimulant i favorable.

Al 2015, el BSC va rebre el premi a l'Estratègia de Recursos Humans per a investigadors (HRS4R) de la Comissió Europea, que reconeix el compromís del BSC amb els Principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. A més, compromet al BSC a un pla d'acció per a millorar les seves capacitats i desenvolupament en una àmplia gamma de qüestions de formació, reclutament i gènere. 

A l'Abril del 2017, vàrem enviar l'avaluació provisional i vam rebre els següents comentaris dels avaluadors externs: l'organització avança amb accions adequades i de qualitat tal com les descriu el seu pla d'acció. Hi ha proves que el HRS4R està encara més incrustat

Amb aquestes notícies, hem estat mantenint el ritme del nostre pla, implementant les accions dissenyades en el pla del projecte 2017-2020.

Al 2020, hem estat treballant en l'avaluació de la renovació i disseny del nou pla de projecte per al 2021-2023.

A fi de realitzar-ho, al maig del 2020 vàrem fer una enquesta, preguntant com el BSC compleix les normes/principis Europeus. Va participar un 44% del personal del BSC.

Seguidament, vàrem analitzar els resultats de l'enquesta amb 7 "Focus" Grups, que representaven tots els nivells professionals i departaments de l'organització. A les reunions dels Focus Grups van aparèixer idees i propostes per a les noves accions per al 2021-2023. 

 • Enginyer Investigador
 • Estudiants de Doctorat (PhD Students)
 • Investigadors Postdoctorals (Postdoctoral Researchers)
 • Caps d'Equip
 • Personal de Suport
 • Comité d'Igualtat
 • Comité d'Empresa

L'objectiu d'aquest estudi i una enquesta sobre el viatge dels empleats realitzada en temps real (durant les reunions) era proposar idees per a les noves accions del pla per al 2021 al 2023.L'objectiu final d'aquest pla d'acció és definir-lo en un procés inclusiu i obert, que inclogui diversos grups focals i el comitè directiu amb representants de totes les categories, àrees i funcions dels professionals de la investigació.

El comité directiu d'HRS4R va reunir tota la informació i va dissenyar el pla del projecte per al 2021-2023, que va ser aprovat pel consell executiu el 27 de novembre de 2020.

Així, es va enviar tota la informacií del procés de renovació del pla d'acció al lloc Web EURAXESS.

Després de rebre l'aprovació d'EURAXESS per continuar amb els passos finals del procés, el 27 de maig de 2021 es va organitzar en línia una auditoria de visita/avaluació del lloc amb 3 evaluadors externs. Aquest esdeveniment va permetre als avaluadors reunir-se amb representants de tots els perfils, departaments i responsabilitats del BSC. L'objectiu era assegurar-se que el premi HR Excellence s'incorporés al treball i les pràctiques diàries del BSC.

A principis de juny de 2021, els assessors externs van donar al BSC l'aprovació final per renovar el premi HRS4R i implementar el nou pla d'acció.

És un projecte extens i ambiciós amb els següents aspectes destacats:

 • Consolidar les directrius obertes i transparents, basades en el mèrit (OTM-R) en tots els processos de contractació.
 • Fomentar la consciència de les normatives (internes o Europees d'àmbit nacional) i la comunicació interna.
 • La millora contínua del desenvolupament professional (des de la formació, l'avaluació del rendiment a l'orientació professional).
 • Reforçar les activitats de gènere, fomentant la igualtat d'oportunitats.

Aquest pla d'acció és compromès amb els principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, i les accions proposades es duran a terme entre el 2021 i el 2023 quan, després d'aquest període, el pla tornarà a ser revisat per un comité extern, que realitzarà l'auditoria d'avaluació, i el BSC ajustarà, si cal, el propi pla d'acció proposant noves accions per al següent període de 3 anys. Cada 3 anys es farà l'avaluació externa imparcial i independen per a tal de garantir que el logotip HRS4R es pugui utilitzar com a prova de les pràctiques de Recursos Humans del BSC.

Resums executius de HRS4R: plans del projecte: 

 

BSC HR Strategy for Researchers Action Plan 2015 - 2016

BSC HR Strategy for Researchers Action Plan 2017 - 2020

informació oberta, transparent i basada en mèrits (OTM-R):