Cursos de la RES

Entre les activitats més importants del BSC com a coordinador de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) hi ha l’organització de seminaris i tallers que tenen com a objectius: promoure l’ús eficient dels recursos de Computació d’Altes Prestacions (HPC); permetre l’ús compartit de les experiències de la RES; fomentar la cooperació fent possible que es reuneixin investigadors que treballen en temes comuns, i oferir formació a les comunitats d’usuaris que ho necessitin. Tots els nodes de la RES cooperen al costat del BSC-CNS en l’organització de formació i seminaris. La distribució geogràfica dels nodes per tot Espanya facilita la participació de la comunitat científica en general.

Com que les diferents persones tenen diferents necessitats, el BSC-CNS organitza diferents tipus de cursos de formació i seminaris: seminaris científics dirigits a grups d’usuaris científics específics per tal de proporcionar un fòrum de discussió i facilitar un intercanvi d’experiències molt beneficiós; seminaris i formació dirigits als usuaris actuals i potencials de la RES per oferir la formació i experiència necessàries que facin més eficient i productiu el seu ús dels recursos; i seminaris i formació tècnica enfocats a formar els tècnics dels diferents nodes de la RES perquè millorin les seves habilitats i per fomentar el treball en equip.