Portal de la transparència

El consorci

El BSC-CNS es va constituir l’any 2005 i és un consorci públic format pel Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC).

Aquesta és la participació de les parts al consorci:

 • Govern espanyol 60%
 • Generalitat de Catalunya30%
 • UPC10%

Estatuts (pdf) Memòries d’activitats

Estatuts

El document amb els estatuts és una compilació dels estatuts vigents si bé no hi ha un text refós dels mateixos, de manera que, a efectes legals, els estatuts de centre es recullen en les següents publicacions del BOE:

 1. Resolució de 15 de març de 2015, de la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3687
 2. Resolució de 26 de novembre de 2015, de la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13309
 3. Resolució de 4 d'abril de 2018, de la Secretaria General de Ciència i Innovació, per la qual es publica la segona Addenda al Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5037
 4. Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Secretaria General de Coordinació de Política Científica, per la qual es publica la tercera addenda al Conveni amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1437

Missió i objectius

La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar, gestionar, transferir tecnologia i coneixement en l’àmbit de l’HPC amb la finalitat de facilitar el progrés en diferents àrees científiques, amb especial dedicació a les ciències computacionals, de la vida, de la terra i l’enginyeria.

Els objectius generals del centre són:

 • Excel·lència científica i tècnica
  • Ser centre d’excel·lència a nivell internacional
  • Fomentar la col·laboració entre grups pluridisciplinaris
  • Atraure i retenir talent nacional i internacional
  • Liderar l’aplicació innovadora de la computació en camps no convencionals
 • Suport a l’e-Ciència a Espanya
  • Proporcionar recursos d’HPC competitius a escala europea
  • Liderar a nivell espanyol la capacitat de suport a l’accés a infraestructures de supercomputació
  • Participar de forma activa en l’escenari de la supercomputació a nivell internacional
 • Creació de riquesa
  • Transferència tecnològica
  • Promoure el desenvolupament de la societat del coneixement
  • Gestió eficient de recursos
 • Organització

Gestió econòmica i financera

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat a través de la Intervenció Regional de Cataluña, en ús de les competències que li atribueix l’article 168 de la llei General Pressupostària és l’agent encarregat d’auditar els comptes anuals del consorci.

Comptes anuals auditats Informes auditoria IGAE  Pressupostos anuals

Accés a contractacions

Informa't de les licitacions publicades i contractacions en curs:

Contractacions Procediment de facturació electrònica

Registre d'activitats en qualitat de responsable de tractament

Manual de procediments interns de la unitat de Tresoreria

Red Española de Supercomputación

La Red Española de Supercomputación (RES), creada el març del 2007 a iniciativa del Ministeri d'Educació i Ciència, és una Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) distribuïda per tota la geografia espanyola, formada per 14 nodes interconnectats entre si per xarxes d’alta velocitat. La seva missió és oferir els recursos i els serveis de supercomputació i gestió de dades necessàries per al desenvolupament de projectes científics i tecnològics innovadors i d'alta qualitat, mitjançant convocatòries competitives basades en l'excel·lència científica dels projectes a desenvolupar.

Resolució de 15 de setembre de 2021, del Consorci Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, per la qual es publica el Conveni per a la coordinació, la posada en comú, l'accés obert de recursos de supercomputació i la gestió de dades al servei de la R+D+i a Espanya AQUÍ

Canal de comunicació de fraus o irregularitats

Als efectes que els empleats puguin comunicar els fraus o irregularitats de forma anònima, es disposa de possibilitat de realitzar una denúncia anònima gràcies al servei proporcionat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau, anomenat "Infofraude".

Veure aquí

Pla d'actuació

Pla d'actuació Pluriennal 2023-25 i Pla d'actuació per a l'exercici 2023