Instal·lacions i Activitats actuals de la RES

La Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES)

La RES és una aliança de catorze organitzacions i els seus supercomputadors distribuïts per tota la geografia espanyola que treballen juntes i ofereixen un servei de Computació d’Altes Prestacions a la comunitat científica des del 2006. La RES, coordinada pel Barcelona Supercomputing Center, és una Infraestructura Científica i Tècnica Singular distribuïda (ICTS).

ICTS

La Xarxa Espanyola de Supercomputació està formada actualment per:

Els nodes proporcionen als usuaris de la RES un percentatge de la seva potència computacional total. La potència computacional total és de fins a 13.000 Tflop/s.

 

L’òrgan de govern principal de la Xarxa Espanyola de Supercomputació és el Consell de la RES, que està format per un representant de cada institució. El secretari d’Investigació, Desenvolupament i Innovació de l’Estat espanyol nomena el president del Consell i el vicepresident és el representant del Consell del BSC-CNS. Entre altres coses, el Consell de la RES decideix sobre el nomenament del director de la RES, l’aprovació del pla de treball anual i el pressupost corresponent, la inclusió/exclusió de nodes, l’aprovació del pla estratègic de la RES, l’aprovació de l’informe anual, l’aprovació de les regles de treball del Comitè d’Accés i l’aprovació dels requisits tècnics mínims per als supercomputadors inclosos en la RES.

Comitè d’accés

Aquesta potència de computació està disponible per a la recerca pública sobre la base de convocatòries d’activitat. Les convocatòries d’activitat estan obertes contínuament i l’avaluació es fa cada quatre mesos. La durada de les activitats es limita a quatre mesos. Les activitats de més durada han de dividir el treball en períodes de quatre mesos.

Les activitats rebudes les avalua el Comitè d’Accés, que està constituït per quatre membres:

 • un gestor extern al BSC-CNS amb gran experiència en Gestió de la Innovació:
 • un representant de l’AEI
 • un expert en Supercomputació extern al BSC-CNS
 • un expert en Supercomputació membre del BSC-CNS

Un grup d’experts, que està format per prestigiosos científics espanyols externs al BSC-CNS, assessora el Comitè d’Accés. Aquest panell d’experts es divideix en sis grups, d’acord amb la classificació establerta per la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT):

 • Astronomia, Espai i Ciències de la Terra
 • Ciències de la Vida i de la Salut
 • Física
 • Enginyeria i Matemàtiques
 • Química Heterogènia i Sòlids*
 • Química Homogènia*

El panell d’experts està format per científics de destacada trajectòria i experiència en la gestió de projectes de recerca, principalment gestors de programes nacionals o de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP).

Per a més informació sobre el procediment per accedir als recursos de supercomputació, visiteu la pàgina web de la RES.

* Els subàmbits que s'inclouen a l'àrea de Química són:

Las subáreas que se incluyen en el ámbito de la Química son:

 

Química Heterogènia i Sòlids:

 • Química Teòrica
 • Catàlisi Heterogènia
 • Superfícies i Interfícies
 • Propietats de Sòlids 3D
 • Propietats de Sòlids 2D i 1D

Química Homogènia:

 • Sistemes Biològics
 • Química en solució
 • Química Organometàl·lica
 • Catàlisi Homogènia
 • Astro-Química

Activitats actuals

Les activitats de recerca que actualment utilitzen els recursos de la RES es classifiquen en sis àrees: